رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 

 

دکتر سعید وحدتی

 

آدرس پست الکترونیک: sdvahdati[at]gmail.com

vahdati[at]khansar-cmc.ac.ir

تلفن: 57770691
 
نمابر: 57770692
 سوابق تحصیلی  

کارشناسی دبیری ریاضی، 1379، دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد ریاضی محض (آنالیز تابعی)، 1382، دانشگاه خوارزمی تهران

دکتری ریاضی کاربردی، 1388، دانشگاه پوترا مالزی

 سوابق اجرایی

 رئیس دانشکده ،1398 تا کنون

معاون اداری، مالی و پشتیبانی، 1395- 1398

سرپرستی حوزه دانشجويی، 1397-1396

عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای بنیاد خیرین حامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای خیریه دانشجویی محسنین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

عضو شورای پژوهشی دانشکده، سال 1393-1391

معاون اداری و مالی دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار، 1394-1391

دبير اجرايی بيست و سومين سمينار جبر ايران، 1392

عضو شورای تحصيلات تکميلی گروه رياضي، 1392-1391

عضو شورای تخصصی گروه رياضی، 1393-1391

دبير اجرایی چهارمين همايش ملی آناليز عددی و کاربردهای آن، سال 1392

عضو کارگروه کميته تخصصی رياضی دانشگاه فنی و حرفه ای، سال 1391

دبيراجرايی کنفرانس ملی ترکيبيات و کاربردهای آن، سال 

 

بر اساس تشکیلات سازمانی، مصوب مجلس شورای اسلامی، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، کليه امور دانشگاه توسط رئيس دانشگاه و با همکاري معاونان ذيربط اداره مي شود.
رئیس دانشگاه به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و با توجه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و محور اصلي اتخاذ تصميمات و عملکرد دانشگاه، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد.
بخشی از وظایف و اختیارات : تعیين سياست کلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي ، رهبري فعاليت هاي آموزشي و اداري ، نظارت در تهيه بودجه و پيشنهاد آن به هيأت امناي دانشگاه ، اعمال نظارت بر فعاليت هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها ، ارائه گزارش ساليانه عملکرد دانشگاه به وزارت متبوع ، نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه، روساي دانشکده ها، مديران گروه هاي آموزشي و مسؤلان واحدهاي ذيربط ، اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي تعيين شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، ارائه پيشنهاد همکاري هاي علمي با ساير مراكز آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه ، نظارت بر امور انضباطي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه برابر با ضوابط و مقررات.