شرح وظايف مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني:

شرح وظايف مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني:

شرح وظايف مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني:

- برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي دانشگاه متناسب با برنامه ي توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تأمين اعتبارات عمراني مورد نياز.

- بازنگري طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين وامكانات با درنظر گرفتن برنامه ي توسعه دانشگاه.

- پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به هيأت رئيسه و پي گيري جهت تصويب در بودجه ي سالانه ي كشور

- همكاري با معاونت حقوقي و پشتيباني در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با مهندسين و شركت هاي مشاور و پيمانكار براي طرح هاي عمراني حسب مورد برابر مقررات مربوط.

- تهيه، كنترل و تصويب نقشه هاي طرح هاي عمراني.

- نظارت عاليه برحسن اجراي طرح هاي عمراني.

- رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرح هاي عمراني.

- بررسي صورت وضعيت ها وموارد مالي طرح هاي عمراني.

- برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح هاي اماني.

- تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاوران و نگهداري و ضبط نقشه ها.

- اجراي طرح هاي اماني مورد نياز دانشگاه.

- تهيه ي نقشه و انجام محاسبات فني براي طرح هاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.

- نظارت برعمليات ساختماني و تأسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.

- جمع آوري و تكميل اطّلاعات مورد نياز طرح هاي عمراني (اطلاعات طرح هاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرح هاي در حال اجرا).

- تهيه ي شناسنامه ي كليه ي ساختمان ها و فضاها اعم از سرپوشيده و روباز.

- هماهنگي و كسب نظر حوزه هاي بهره بردار در تهيه ي نقشه هاي ساختماني و تأسيساتي و اجراي پروژه ها.

- برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه ي لازم به مراجع ذي ربط و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تأييد اسناد مربوط.

- نظارت و انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري تأسيسات و ساختمان هاي مختلف دانشگاه.

- ايجاد هماهنگي بين گروه هاي فني (درخصوص تأسيسات و نگهداري) و نظارت بر اجراي امور تأسيساتي پروژه هاي دانشگاه