معاونین اداری و مالی قبلی

معاونین اداری و مالی قبلی

 

 دوره تصدی

بیوگرافی

 

 از سال 1398

تا کنون

 

دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

 
 دوره دوم

از سال 1395

تا سال 1398

 

دکتر سعید وحدتی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

 

دوره اول

از سال 1391

تا سال 1394