میز خدمت امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

میز خدمت امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

 

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

        ارتقای رتبه کارکنان 


توماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

دستورالعمل 

قوانین مربوطه

 

1-   تکمیل و تایپ  فرم درخواست و پیوست کلیه مدارک( فيزيکي)

۲- امضای رئیس واحد(صفحه آخرفرم)

۳- ارسال (فیزیکی)به کارشناس مربوط

۴- بررسی کارشناسی و طرح در کارگروه تخصصی و یا هيات اجرايي و درج در صورتجلسه هاي مربوط

۵-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب درصورت مخالفت

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204

  بررسی درخواست ادامه تحصیل کارکنان

(و نیز ماموریت آموزشی)

 

 

توماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

فرم درخواست

قوانین مربوطه

 --تکمیل فرم درخواست(فیزیکی)

۲-اظهار نظر و امضای رئیس واحد(صفحه دوم فرم)

۳- ارسال  به صورت اسکن شده و با نامه رسمی به اداره کارگزینی

۴- بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایي و درج در صورتجلسه

۵-اعلام نتیجه به فرد

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204

 اعمال مدرک تحصیلی

 

اتوماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

دستورالعمل

 قوانین مربوطه

 ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی)

۲-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب)

۳- ارسال نامه به امور اداری

۴- بررسی کارشناسی و استعلام عملکرد و استعلام تائیدیه مدرک تحصيلي از مراجع ذيربط

۵-پیگیری جهت طرح در هیات اجرایی و دریافت در صورتجلسه

۵-اعلام نتیجه به فرد( صدور حکم درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب درصورتمخالفت)

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204

  ماموریت / انتقال 

به خارج از دانشگاه

اتوماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 

 

قوانین مربوطه

 ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی+ پیوست درخواست اعلام نیاز دستگاه مقصد)

۲-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب)( نیاز به جایگزین يا بدون جايگزين)

۳- ارسال نامه به امور اداری

۴- بررسی کارشناسی  و پیگیری جهت طرح در هیات اجرایي و درج در صورتجلسه

۵-اعلام نتیجه به فرد/ واحد (و پاسخ مکتوب درصورتمخالفت)

6-(مکاتبه با دستگاه مقصد و صدور حکم درصورت تاییدهیات )

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204

  تبدیل وضعیت استخدامی

 اتوماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 قوانین مربوطه

 ۱-ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی

۲-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب

۳- ارسال نامه به امور اداری

۴- بررسی کارشناسی (استعلام از گزینش + استعلام عملکرد از واحد مربوط)

 ۵- طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

۶-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مخالفت)

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204 

 تغییر پست سازمانی 
یا
 تغییر عنوان وظیفه

 اتوماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 قوانین مربوطه

1- ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی

۲-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب)

۳- ارسال نامه به امور اداری

۴- بررسی کارشناسی( و حسب مورد استعلام از گزینش در مورد پستهای مديريتي خاص+ استعلام عملکرد از واحد مربوط)

 ۵- طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

۶-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مکاتبه در صورت مخالفت)

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204

  استعفا/ بازخریدی

  اتوماسیون اداری سادا و سامانه کارگزینی  و حقوق و دستمزد سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 قوانین مربوطه

 ۱-ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی

۲-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب(نیاز به جایگزین / بدون جايگزين)

۳- ارسال نامه به امور اداری

۴- بررسی کارشناسی

۵- پیگیری جهت طرح در هیات اجرایی و دریافت در صورتجلسه

۶-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مخالفت )

۷-مکاتبه برای تسویه حساب

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204

 تعریف شیفت کارکنان

  سامانه حضور و غیاب و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 

 

قوانین مربوطه

 تعریف کلیه شیفتهای دانشگاه از جمله :

۱-شیفتهای انتظامات، سرپرستان خوابگاه و...( براساس نامه های ارسالی از واحدهای مربوطه و تایيد آن توسط مدير امور اداري)

 ۲- شیفت پرسنل نیمه وقت، سه چهار وقت، ( براساس حکم کارگزینی و نامه واحد درخصوص ساعت بهره مندی)

۳-کسرکار جانبازی(براساس تائیدیه درصد جانبازی توسط بنیاد شهيد ، درخواست فرد و تاييد واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

۴- کسر کار معلولین (براساس تائیدیه سازمان بهزیستی ، درخواست فرد و تاييد واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

۵- کسر ساعت کار حق شیر بانوان (براساس تائیدیه پزشک متخصص مبنی بر تغذیه فرزند از شير مادر ، درخواست فرد و تاييد واحد درخصوص ساعت بهره مندي)

مرضیه سجادی

 

شماره تماس: 57995204 

 تعریف و جابجایی

 اثرانگشت افراد

   سامانه حضور و غیاب و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 حضور در محل نصب دستگاه و ثبت اثر انگشت

امیرحسین میرزائی

شماره تماس: 57995202

 جابجایی محل خدمت افراد
 در سامانه حضور و غیاب

  سامانه حضور و غیاب و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 با توجه به ابلاغ های صادره محل خدمت افراد در سامانه به جهت تایید مرخصیها و مشاهده تردد توسط رئيس واحد جابجا مي شود

امیرحسین میرزائی

شماره تماس: 57995202

تخلیه اطلاعات دستگاه های 
حضور و غیاب و 
بررسی اتصالات شبکه

 سامانه حضور و غیاب

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

  آنلاین و گاهی بصورت دستی

امیرحسین میرزائی

شماره تماس: 57995202 

 ارسال گزارش
کسرکار به واحد 
حقوق و دستمزد

  سامانه حضور و غیاب و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 گزارش گیری کسر کار یک ماه قبل از پرداخت حقوق ماه جاری

 ارسال گزارش بوسیله نامه به واحد حقوق و دستمزد

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204

 گزارش اضافه کاری پرسنل

 سامانه حضور و غیاب و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir1- براساس نامه های ارسالی از واحد مختلف به معاونت اداری و مالی

و ارجاع به امور اداری

ارجاع به اینجانب برای گزارش اضافه کار دقیق براساس سامانه حضور و غیاب

2- ارسال به آن معاونت اداری و مالی

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204

 آموزش کارکنان درخصوص 
نحوه کار
 با سامانه حضورو غیاب

تلفنی

 از طریق پاسخگویی به تلفن پرسنل واحدها جهت رفع مشکلات پیش آمده 

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204 

 اصلاح تردد ها

 سامانه حضور و غیاب و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

1-         درخواست کارمند در اتوماسیون اداری و اعلام دلیل موجه

2-         تایید توسط رئیس واحد مربوطه

3-        اعلام به کارگزینی

4-        اصلاح تردد

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204 

 سرکشی به واحدها 
جهت اطمینان
 از حضور پرسنل

 حضوری

 با توجه به گزارشاتی که از سوی واحدها ارسال می شود و با هماهنگی  معاونت اداری مالی  به واحدها جهت سرکشي اقدام مي شود.

 

 برقراری، افزایش و یا کاهش 
کمک هزینه های
 عائله مندی و اولاد

  اتوماسیون اداری ، سامانه کارگزینی و حقوق و دستمزد سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 

 1-ارسال درخواست در اتوماسیون اداری به اداره کارگزینی

۲- پیوست کردن مدارک در درخواست شامل: تصویر شناسنامه های کارمند، همسر یا فرزند

3 - صدور حکم کارگزینی

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204 

 بررسی پرونده
مشمولان بازنشستگی

  اتوماسیون اداری  و سامانه کارگزینی

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 

 قوانین مربوطه

 ۱-    اخذ لیست اولیه مشمولان بازنشستگی از سیستم کارگزيني( ۶ماه قبل از تاريخ بازنشستگي افراد)

۲-بررسی پرونده افراد جهت محاسبه دقیق سنوات خدمت

۳-     مکاتبه با افراد و ابلاغ تاریخ بازنشستگی (( ۶ماه قبل از تاریخ بازنشستگی)

۴-     درخواست ارائه و تکمیل مدارک ذیل توسط فرد:

تصویر( شناسنامه/کارت ملی- اخرین مدرک تحصیلي/ کارت پايان خدمت/ اخذ تمايل فرد براي ادامه بيمه تکميلي/اخذ شماره حساب بانك صادرات / پيگيري امور نقل و انتقال حق بيمه

۵-     تکمیل فرمهای شماره ۱و ۲ و ۳ بازنشستگی

۶-     انجام امور تسویه حساب

۷-     ارسال پرونده به سازمان بازنشستگی

۸-    پیگیری برقراری حقوق پرسنل

 مکاتبه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204 

 بررسی درخواست 

متقاضیان بازنشستگی

 اتوماسیون اداری

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 

 

۱-      1- اخذ درخواست کتبی فرد به صورت اتوماسیونی به همراه موافقت واحد و امور اداری

۲-     2- بررسی پرونده افراد جهت محاسبه دقیق سنوات خدمت

 ۳-     3- درخواست ارائه و تکمیل مدارک ذیل توسط فرد:

تصویر( شناسنامه/کارت ملی- اخرین مدرک تحصیلي/ کارت پايان خدمت/ اخذ تمايل فرد براي ادامه بيمه تکميلي/اخذ شماره حساب بانك صادرات / پيگيري امور نقل و انتقال حق بيمه

۴-     تکمیل فرمهای شماره ۱و ۲ و ۳ بازنشستگی

۵- انجام امور تسویه حساب

۶-ارسال پرونده به سازمان بازنشستگی

۷-     پیگیری برقراری حقوق پرسنل

۸-مکاتبه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204 

 بررسی و مکاتبه
 درخصوص سنوات ارفاقی
 ( جانبازان-همسران شهدا- 
فرزندان شهید)

 

 اتوماسیون اداری

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

قوانین مربوطه

 مکاتبه سازمان بازنشستگی(کمیته ارفاق) درخصوص میزان سنوات ارفاقی افراد

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204  

  پرداخت کمک 
هزینه ازدواج و فوت

  اتوماسیون اداری

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 

قوانین مربوط

 ۱- ارسال درخواست در اتوماسیون اداری به اداره کارگزینی
    ۲-پیوست کردن مدارک در دخواست شامل: تصویر شناسنامه های کارمند، عروس و داماد(صفحه اول و ازدواج)، تصویر صفحه هاي ۲، ۳ و ۴ سند ازدواج

3-     تنظیم نامه توسط کارگزینی به امور مالی

پرداخت توسط امور مالی

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204  

  افزایش حقوق سالانه

  اتوماسیون اداری

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 ۱-  ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق از هیات دولت

2- صدور احکام افزایش حقوق

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204  

  تمدید قرارداد سالانه

  اتوماسیون اداری

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

۱-   ارسال اسامی کارکنان قراردادی به هسته گزینش

۲-     بررسی صلاحیت کارکنان قراردادی جهت تمدید قرارداد توسط گزينش و اعلام نظر به امور اداري

۳-    2-  استعلام رضایت از عملکرد و اعلام نیاز واحدها از کارکنان قراردادی زیر مجموعه

3- صدور تمدید قرارداد کارکنان تایید شده

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204   

  دریافت شماره 
مستخدم و شناسه

 سامانه کارمند ایران

Karmandiran.ir

 ۱-     اختصاص مجوز لازم جهت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی از وزارت علوم يا سازمان امور استخدامي

۲-    تهیه لیست واجدین شرایط از طريق آزمون يا طبق مصوبات

۳-     پیگیری جهت تهیه فرم شغل و شاغل

۴-     تکمیل مدارک مشمولین

5-   ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران و دریافت شماره مستخدم پس از تایید نهايي

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204   

  ارزشیابی کارکنان

 ماده ۲۱ آیین نامه

سامانه ارزشیابی کارکنان

 http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

قوانین مربوط

1-                انجام تنظیمات لازم در سامانه ارزشیابی

۲-   ابلاغ زمان و نحوه کار با سامانه به کارکنان و مدیران مستقیم سایر واحها

1-    3-تکمیل فرمهای ارزشیابی و بارگزاری مستندات لازم توسط پرسنل

2-    4- دادن امتیاز و تکمیل قسمتهای مربوطه توسط مدیر مستقیم

۴-     ارجاع ارزشیابی به کارشناس مربوطه جهت بررسی مجدد مستندات .

۵-     بررسی و تایید نهایی توسط معاونت اداری مالی

6 - صدور حکم پایه استحقاقی سالیانه

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204    

 

تمدید قرارداد
 استخدام پیمانی
 اعضای پیمانی

 بند الف ماده ۸ آیین نامه استخدامی

 سامانه ارزشیابی و کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 ۱-      ارسال لیست اعضای پیمانی به هسته گزينش جهت تأييديه اعضا .

۲-     بررسی امتیاز ارزیابی ساليانه

۳-     تأیید هیأت اجرایي جهت صدور حکم تمديد استخدام پيماني با توجه به بندهاي ۱ و ۲.

۴- صدور حکم تمدید با توجه به بند ۳.

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204    

 انتخاب کارکنان نمونه

 

 سامانه ارزشیابی و کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 

 ۱-      ارسال نامه مدیریت امور اداری به واحدها جهت معرفی اوليه (۵درصد) نيروها جهت کارکنان نمونه.

۲-     بررسی سوابق و ملاک های دیگر اعضای معرفي شده جهت کارمند نمونه.

۳-     تأیید هیأت و انتخاب نهايي اعضاي معرفي شده.

۴-     دریافت صورتجلسه در نهایت صدور احکام پایه تشویقي.

5-      پیگیری تهیه تقدیرنامه و تهیه جوایز

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204    

 پایه تشویقی ارزشیابي

اتوماسیون اداری،  سامانه ارزشیابی و کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 ۱-      ارسال نامه مدیریت امور اداری به واحدها برای معرفي اعضاي واجد شرايط دريافت پايه تشويقي ارزشيابي

۲-     دریافت اسامی و تکمیل اطلاعات کارکنان پیشنهادي جهت تصميم گيري در هيأت.

 پیگیری تهیه صورتجلسه منتخبین جهت صدور حکم پایه تشویقي ارزشيابي.

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی فوت بستگان

 اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

1- فرد درخواست خود را از اتوماسیون اداری وارد می کند (اسکن گواهی فوت  الزامی است)

2- پس از تآیید معاونت اداری مالی در سامانه حضور و غیاب ثبت می گردد.

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی تولد فرزند 
(برای آقایان )

اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 

1-       فرد درخواست خود را از اتوماسیون اداری وارد می کند (اسکن و ضمیمه نمودن شناسنامه فرزند الزامی است)

2-       پس از تآیید معاونت اداری مالی در سامانه حضور و غیاب ثبت می گردد.

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی بدون حقوق

اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 

 1- فرد درخواست خود را در اتوماسیون وارد و به همراه موافقت رئیس واحد به امور اداری ارسال میکند. (درصورتی که مرخصی برای ادامه تحصیل باشد ، مستندات اشتغال به تحصيل ضميمه شود)

۲. در صورت موافقت امور اداری ، حکم مربوط  در سامانه احکام  صادر می شود.

 

 مرخصی استعلاجی

 اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 1-فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند. (اسکن گواهی پزشک و سایر مستندات پزشکی الزامی است)

2-پس از تایید پزشک معتمد ، مرخصی وارد میشود. 3-براي روزهاي بيش از ۳ روز ، حکم مرخصي استعلاجي صادر مي شود.

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی ازدواج

 اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

1-                  فرد درخواست خود را از اتوماسیون اداری وارد می کند (اسکن و ضمیمه نمودن سند ازدواج الزامی است)

2-پس از تآیید معاونت اداری مالی در سامانه حضور و غیاب ثبت می گردد.

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی زایمان

 اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

 1-فرد درخواست خود را از اتوماسیون اداری وارد می کند. (اسکن و ضمیمه نمودن فرم بستری بیمارستان الزامی است)

2-پس از تأیید معاونت اداری مالی در سامانه حضور و غیاب ثبت می گردد.

3- پس از ارجاع به کارشناس مربوطه،حکم  مرخصی زایمان 
4-در سامانه احکام صادر می گردد. (۶ماهه برای مشمولان تامین اجتماعی و تمدید ۳ماهه آن با درخواست کتبي فرد به صورت اتوماسيوني)   و ( صدور حکم مرخصي ۹ماهه براي مشمولين صندوق بازنشستگي کشوري)

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی مازاد و منفی

اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه کارگزینی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir-

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 اخذ گزارش و اعلام مرخصی مازاد به امو رمالی جهت کسر از حقوق

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 مرخصی های
قابل بازخرید

سامانه الکترونیکی سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

۱.درخواست افراد در اتوماسیون

۲.اعلام میزان ذخیره

۳.درصورت موافقت معاون اداری و مالی ارجاع به امور مالی جهت پرداخت

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 صدورانواع
 احکام یا قراردادهای
 کارگزینی

  
سامانه  کارگزینی  و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 افزایش ضریب ریالی:پس از تصویب   و ابلاغ ضریب ریالی حقوق توسط هيات وزيران وياتعيين حداقل دستمزد توسط شوراي عالي کار احکام و قراردادهاي همکاران مشمول آيين نامه و همچنين همکاران قراردادي مشمول قانون كار بصورت همگاني صادر مي شود.

۲-تمدید یا عدم تمدید قرارداد همکاران پیماني و عضود قراردادي و قرارداد موقت:پس از استعلام از عملکرد ازواحد مربوطه و نیز اعلام نظر هسته گزینش کارکنان قبل از انقضای مدت قرارداد

۳-بازنشستگی:پس از بررسی پرونده وداشتن شرایط بازنشستگی وفق ماده ۱۰۳ قانون مدیريت خدمات کشوري براي همکاران رسمي و رسمي آزمايشي و نيز  ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي همکاران پيماني و قراردادي و قرارد ادموقت

۴-ماموریت،تمدید ماموریت،انتقال:بر اساس مواد۱۴ و ۱۵آیین نامه استخدامی اعضای غير هيات علمي و پس از تصويب هيات اجرائي

۵-اعطای پایه های استحقاقی:وفق ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی و درصورت کسب حداقل ۷۰ درصد نمره ارزشیابي و يکسال خدمت تمام وقت

۶-اعطای پایه های تشویقي:وفق ماده ۲۲ آیین نامه استخدامیو پس از معرفی افراد توسط واحدهاي محل خدمت و تصويب هيات اجرائي از اول سال

۷-اعطای پایه های ایثارگري:وفق ماده۲۱ آیین نامه استخدامی و پس از ارائه مدارک توسط اعضا به کارگزیني

۸-احتساب سنوات خدمت دولتی:از زمان ارائه سابقه قابل قبول خدمت دولتی در گذشته و یاخدمت غیر رسمی دولتي در زمان تبديل وضع

 مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

       انجام مکاتبات مختلف

یا تهیه پاسخ نامه های رسیده

(بطورمشترک باسایرهمکاران

 سامانه  کارگزینی  و اتوماسیون اداری سادا

http://sada.khansar-cmc.ac.ir

 ارسال رونوشت درکارتابل الکترونیکی سامانه اتوماسیون اداری اعضا و يا بايگاني سوابق دربايگاني هاي الکترونيكي و عندالزوم فيزيكي

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 

 

دسترسی وزارت علوم به اطلاعات پرسنل

سامانه جامع آموزشی

Hes.msrt.ir

1-       بارگزاری و تکمیل اطلاعات فردی پرسنل

2-       بارگزاری و تکمیل اطلاعات تحصیلی پرسنل

3-       بارگزاری و تکمیل اطلاعات احکام پرسنل

مرضیه سجادی

شماره تماس: 57995204     

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1-سامانه ساختارها

Karmaniran.ir

1-       تکمیل اطلاعات ساختارها و چارت سازمانی و  ...