کارکنان مدیریت مالی

کارکنان مدیریت مالی

بهمن صادقی

مدیر مالی

کارشناسی حسابداری

تلفن:   57995202-031 

آدرس پست الکترونیکی:

 

مرضیه سجادی

حقوق و دستمزد

مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار

تلفن:   57995204-031 

آدرس پست الکترونیکی