میزان شهریه‌ها

میزان شهریه‌ها

 

میزان شهریه دوره کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصيلي ۹۵-۹۴

میزان شهریه دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتري نوبت دوم و آموزش مجازي و پرديس دانشگاه ورودي سال تحصيلي ۹۵-۹۴

میزان شهریه دوره کارشناسی نوبت دوم ورودی سال تحصيلي ۹۶-۹۵

میزان شهریه دوره کارشناسی ارشد نوبت دوم و آموزش الکترونیکي (مجازي) ورودي سال تحصيلي ۹۶-۹۵

میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم فرزندان کارکنان رسمی، پيماني و قراردادي دانشگاه اصفهان و دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار شامل اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي (اعم از قبولي در دانشگاه اصفهان و يا مهمان و انتقالي از ساير دانشگاه ها)

نحوه افزایش شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم (مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد) در هر سال تحصيلي

اخذ شهریه از دانشجویان دوره کارشناسی روزانه در نیمسال دهم و بعد از آن

میزان شهریه دوره­ های کارشناسی، کارشناسي ارشد و دکتري نوبت دوم و آموزش مجازي و پرديس دانشگاه ورودي سال تحصيلي ۹۷-۹۶ (دریافت جدول های مصوب هیات امنا دانشگاه)

میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز متقاضي انصراف از تحصيل اين دانشگاه (دریافت جدول مصوب هیات امنا دانشگاه)

میزان شهریه دوره­ های کارشناسی، کارشناسي ارشد و دکتري نوبت دوم و آموزش الکترونيكي و پرديس دانشگاه ورودي سال تحصيلي ۹۸-۹۷ (دریافت جدول های مصوب هیات امنا دانشگاه)

هزینه خدمات جانبی و هزینه دیرکرد ثبت نام از دانشجويان موسسات عضو هيات امناي دانشگاه اصفهان