کارگزینی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

کارگزینی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

 

 

    مرضیه سجادی

    کارگزینی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

     مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 

     تلفن:   57995204-031 

     آدرس پست الکترونیکی

 
شرح وظائف

- ارائه پیشنهاد و یا نظر مشورتی و یا شرکت در کميته تخصصي که به نوعي با اعضا محترم هيات علمي در ارتباط مي‌باشند (کمیته بازنگری آئین نامه استخدامی اعضا هيات علمي- کميته ترفيع و....)

- تکریم اعضای هیات علمی و باسخگويي و رسيدگي به امور مربوط در کمترين زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداکثري از توان علمي آنان

- تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضا هیات علمي جهت پايش فعاليت و تهيه گزارش وآمارهاي مورد نياز

- اجرای آئین نامه استخدامی وتطبیق وضعيت اعضاء هيات علمي با قانون

- اصلاح و بهبود فرآیندهای فعالیتهای اعضاي هيات در سطح دانشگاه

-سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی

 •  سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
 • اصلاح و بهبود فرآیندهای فعالیتهای اعضاي هيات در سطح دانشگاه
 • تکریم اعضای هیات علمی و باسخگويي و رسيدگي به امور مربوط در کمترين زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداکثري از توان علمي آنان
 • تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضا هیات علمي جهت پايش فعاليت و تهيه گزارش وآمارهاي مورد نياز
 • اجرای آئین نامه استخدامی وتطبیق وضعيت اعضاء هيات علمي با قانون
 • ارائه پیشنهاد و یا نظر مشورتی و یا شرکت در کميته تخصصي که به نوعي با اعضا محترم هيات علمي در ارتباط مي‌باشند (کمیته بازنگری آئین نامه استخدامی اعضا هيات علمي- کميته ترفيع و....)
 • اعمال واجراي قوانين ومقررات وآئين نامه هاي استخدامي.
 • تعبيروتفسيرخط مشي امورپرسنلي دانشگاه وتفهيم آن به ادارات تابعه جهت اجراء.
 • پيش بيني كادراداري وفني موردنيازدانشگاه.
 • انجام اموراستخدامي (استخدام، ترفيع، انتقال، مرخصي، بازنشستگي وغيره) براساس مقررات وآئين نامه‌ها.
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان.
 • تهيه وتنظيم شرح شغل كاركنان غيرآموزشي همراه باشناخت صحيح ودقيق مشاغل ازطريق مصاحبه باشاغلين پستهاي سازماني و كاربيني.
 • اعمال نظارت درامرتخصيص پستهاي ثابت سازماني غيرآموزشي به طبقات شغلي رسته هاي مختلف.
 • اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل باهمكاري واحدهاي ذيربط.
 • برنامه ريزي درامرترفيعات وتغيير گروه شغلي كاركنان غيرآموزشي.
 • دريافت اطلاعات و مدارك كاركنان و بايگاني دستي و الكترونيكي آنها.