معاون اداری، مالی و منابع انسانی

معاون اداری، مالی و منابع انسانی

شرح وظايف معاونت اداري مالي دانشگاه باستناد آئين نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و  بنا به پيشنهاد مورخ ۸۹/۱۱/۱۱ وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه ششصدو هشتادو چهارمين مورخ ۸۹/۱۲/۱۰شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و به تصويب  رسيد.

  •  اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه اموراداري، مالي و عمراني دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات وآيين نامه هاي مربوطه.
  • رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روشهاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلف درراستاي تحقق اهداف اجرايي دانشگاه.
  • نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط.
  • تعيين وضعيت موجود دانشگاه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناها و مشكلات و فرصتها و تهديدات پيش رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب.
  • ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رييس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر.
  • جمع آوري وتكميل اطلاعات مورد نياز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليتهاي لازم در جهت اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه ( اعم از پيماني، اماني و...)
  • انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهداري ساختمانها و تأسيسات موجود.
  • تشكيل كميته تدوين روشهاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونتهاي دانشگاه.
  • استقرار فرآيند شناسايي درآمدها وكنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخشهاي مختلف دانشگاه.
  • تدوين روشهاي اجرايي مناسب براي نگهداري ابنيه وتجهيزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه هاي ملي دانشگاه