فرایندهای اداری

فرایندهای اداری

عنوان

فرایند اداری

فرمهای اداری

جذب عضو هیات علمی

   

استخدام پیمانی

   

تبدیل وضعیت از پیماني به رسمي آزمايشي

   

تبدیل وضعیت از رسمی آزمايشي به رسمي قطعي

   

فرآیند ترفیع پایه

   

فرآیند ارتقاء مرتبه

   

فرایند فرصت مطالعاتی

   

فرآیند ماموریت ها و فرصت های پژوهشی

   

فرآیند مرخصی، بیمه و امور رفاهی

   

فرایند ماموریت و انتقال

   

فرایند پایان خدمت

   

برقراری و قطع فوق العاده مدیریت ها