معاون اداری، مالی و پشتیبانی

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 

دکتر سعید وحدتی

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

آدرس پست الکترونیک: sdvahdati[at]gmail.com

vahdati[at]khansar-cmc.ac.ir

تلفن: 57770691
 
نمابر: 57770692
 سوابق تحصیلی  
 • کارشناسی دبیری ریاضی، 1379، دانشگاه سمنان
 • کارشناسی ارشد ریاضی محض (آنالیز تابعی)، 1382، دانشگاه خوارزمی تهران
 • دکتری ریاضی کاربردی، 1388، دانشگاه پوترا مالزی
 سوابق اجرایی

 

 1. معاون اداری، مالی و پشتیبانی، 1395- تاکنون
 2. سرپرستی حوزه دانشجويی، 1397-1396
 3. عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای بنیاد خیرین حامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
 4. عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای خیریه دانشجویی محسنین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
 5. عضو شورای پژوهشی دانشکده، سال 1393-1391
 6. معاون اداری و مالی دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار، 1394-1391
 7. دبير اجرايی بيست و سومين سمينار جبر ايران، 1392
 8. عضو شورای تحصيلات تکميلی گروه رياضي، 1392-1391
 9. عضو شورای تخصصی گروه رياضی، 1393-1391
 10. دبير اجرایی چهارمين همايش ملی آناليز عددی و کاربردهای آن، سال 1392
 11. عضو کارگروه کميته تخصصی رياضی دانشگاه فنی و حرفه ای، سال 1391
 12. دبيراجرايی کنفرانس ملی ترکيبيات و کاربردهای آن، سال 1391