معاون اداری، مالی و پشتیبانی

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 

دکتر سعید وحدتی

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

آدرس پست الکترونیک: sdvahdati[at]gmail.com

vahdati[at]khansar-cmc.ac.ir

تلفن: 57770691
 
نمابر: 57770692
 سوابق تحصیلی  
  • کارشناسی دبیری ریاضی، 1379، دانشگاه سمنان
  • کارشناسی ارشد ریاضی محض (آنالیز تابعی)، 1382، دانشگاه خوارزمی تهران
  • دکتری ریاضی کاربردی، 1388، دانشگاه پوترا مالزی
 سوابق اجرایی

 

  1. معاون اداری، مالی و پشتیبانی، 1395- تاکنون
  2. سرپرستی حوزه دانشجويی، 1397-1396
  3. عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای بنیاد خیرین حامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
  4. عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای خیریه دانشجویی محسنین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
  5. عضو شورای پژوهشی دانشکده، سال 1393-1391
  6. معاون اداری و مالی دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار، 1394-1391
  7. دبير اجرايی بيست و سومين سمينار جبر ايران، 1392
  8. عضو شورای تحصيلات تکميلی گروه رياضي، 1392-1391
  9. عضو شورای تخصصی گروه رياضی، 1393-1391
  10. دبير اجرایی چهارمين همايش ملی آناليز عددی و کاربردهای آن، سال 1392
  11. عضو کارگروه کميته تخصصی رياضی دانشگاه فنی و حرفه ای، سال 1391
  12. دبيراجرايی کنفرانس ملی ترکيبيات و کاربردهای آن، سال 1391