مناقصه محدود حفاظت و نگهداری از تاسیسات دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

مناقصه محدود حفاظت و نگهداری از تاسیسات دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

مناقصه محدود حفاظت و نگهداری از تاسیسات دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

جمعه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 333

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار  در نظر دارد حفاظت و نگهداری از تاسیسات خود را از طريق مناقصه محدود به پيمانكار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي دانشکده واگذار نمايد.

بدين‌ وسيله از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي‌آيد حداكثرظرف مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه و بازديد از امكانات و تجهيزات در ساعات اداري(7:30 الی 13:30) به این دانشکده واقع در خوانسار – انتهای بلوار نماز – روبروی سد باغکل (جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت معاونت اداری و مالی به آدرس:  www.favic.khansar-cmc.ac.ir  مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 09132719070